meer handige tools
Rekenformule.nl

Liquiditeit berekenen

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen op korte termijn (binnen 1 jaar) kan voldoen. De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen is dat een organisatie inzicht wil krijgen of er voldoende liquide middelen zijn om al haar kortlopende schulden te betalen.

Werkkapitaal

Een onderneming wil graag weten of ze voldoende geld in huis hebben om hun rekeningen op korte termijn te kunnen betalen. Het werkkapitaal geeft aan met welk deel van het vermogen in het bedrijf kan worden gewerkt, dus het deel van het vermogen dat liquide (snel te gebruiken) is.

Current ratio

De meest gebruikte methode om de liquiditeit te berekenen is de current ratio. In tegenstelling tot het werkkapitaal is de current ratio een relatief getal. Het voordeel hiervan is dat de uitkomst van de berekening gebruikt kan worden om met andere ondernemingen te vergelijken.

Wat heb ik nodig?

  • Vlottende activa = Goederenvoorraad + Debiteuren (vorderingen bij derden) + Effecten (aandelen, obligaties en opties)
  • Liquide middelen = Geld op de bank + Geld in kas
  • Kort vreemd vermogen = Bankkrediet + Crediteuren + Belastingen

Current Ratio berekenen

Current ratio =
Vlottende activa + liquide middelen Kort vreemd vermogen
Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen.

Quick ratio

Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn.

Quick ratio berekenen

Quick ratio =
Vlottende activa - voorraden + liquide middelen Kort vreemde vermogen
Een gezonde waarde is 1 of hoger. Wel moet er rekening gehouden worden met de betalingstermijnen. Als die van debiteuren langer is dan crediteuren kan men bij een waarde van 1 toch in gevaar komen.

Rekenformule's

RenteWet van OhmLiquiditeitBTWInhoud van blokBMIRente op renteSolvabiliteitInhoud van cilinderSpaarbedragDriehoek stelling van PythagorasOppervlakteOppervlakte van cirkelOmtrek van cirkel