meer handige tools
Rekenformule.nl

Solvabiliteit berekenen

Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans. de solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langer termijn.

Wat heb ik nodig?

  • Eigen vermogen = Bezittingen (vaste + vlottende activa, liquide middelen)
  • Vreemd vermogen = Schulden (kort- en lang vreemd vermogen)

Solvabiliteit berekenen

Solvabiliteit =
Eigen vermogen Vreemd vermogen
x 100%
Hoe hoger de solvabiliteit van een ondernemen, hoe gezonder het bedrijf. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt als gezond gezien. Alles dat daarboven zit is natuurlijk ook alleen maar goed! Natuurlijk verschilt dit percentage per branche. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. Wordt het eigen vermogen te klein dan verslechtert de solvabiliteit waardoor kredietverschaffers en leveranciers minder snel bereid zijn krediet te verstrekken. De kans wordt immers groter dat zij hun vorderingen niet meer kunnen innen.

Rekenformule's

SpaarbedragWet van OhmRente op renteBTWSolvabiliteitLiquiditeitOmtrek van cirkelRenteDriehoek stelling van PythagorasOppervlakte van cirkelInhoud van cilinderBMIInhoud van blokOppervlakte